”Aktivno učešće strana u sporu/konfliktu – posredovanjem brže i jeftinije do rešenja i zajedničkog sporazuma


Konferencija se održava u okviru projekta “Posredovanjem do promene” na temu “Aktivno učešće strana u sporu/konfliktu – posredovanjem brže i jeftinije do rešenja i zajedničkog sporazuma” koju zajedno organizuju UG “Kokoro” – Bor i Timočki klub Knjaževac u saradnji sa Regionalnom Privrednom komorom Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, Nacionalnom asocijacijom medijatora Srbije i Centrom za socijalni rad Bor.

Na konferenciji će se postaviti osnove za formiranje funkcionalne mreže između pružalaca usluga medijacije, potencijalnih korisnika, kao i organa i institucija koji mogu upućivati predmete na medijaciju. Predstaviće se medijatori iz regiona na listi Ministarstva pravde, obučeni u projektu, aktivnosti i rad Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Razmatraće se mogući mehanizmi unapređenja primene medijacije, koordinacija različitih subjekata uključenih u sistem rešavanja sporova i promovisati doprinos medijacije opštoj socijalnoj koheziji.

Predstaviće se značaj i prednosti posredovanja u oblasti mal. pravosuđa, porodično-pravne zaštite, medijacije u parničnim sporovima, privredne medijacije… uspešne prakse i izazovi u implementaciji o čemu će govoriti predstavnici NUMS-a i medijatori sa iskustvom. Takođe, istaći potreba širenja mreže posredovanja i uspostavljanja Info službe za podršku alternativnim načinima rešavanja sporova pri svim osnovnim, višim i privrednim sudovima shodno Uputstvu za unapređenje medijacije u R Srbiji predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Mnistra pravde R. Srbije zasnovano na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova (”Sl. Glasnik RS 55/2014) koji je stupio na snagu 01.01 2015. godine.

Zakon je unapredio pravni okvir u oblasti medijacije u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i sa najboljom savremenom međunarodnom i uporednom praksom ali rezultati primene nisu zadovoljavajući u odsustvu sistemske suštinske podrške posredovanju u rešavanju sporova uključujući i sudove.

Obaveza je suda da u smislu odredaba člana 9. stav 2. Zakona pruži sve potrebne informacije u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja, što može izvršiti i upućivanjem stranaka kod posrednika, ali se ove odredbe gotovo ne primenjuju.
Zaključci sa Konferencije predstaviće se u Završnoj analizi rezultata i dostaviti Ministarstvu pravde, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, NUMS-u i postaviti na sajtu Organizacija i saradnika.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *