Boljevac: Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju hotelskog kompleksa na k.p. br. 6542/4 k.o. Mirovo


Na osnovu čl. 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US , 50/13 – odluka US, 98/13-odluka US,132/14 i 145/14), Opštinska uprava Boljevac, Odeljenje za urbanizam, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko pravne poslove i poslove javnih nabavki

O G L A Š A V A
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU HOTELSKOG KOMPLEKSA
NA K.P. BR. 6542/4 K.O. MIROVO

1. Oglašava se javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju hotelskog kompleksa na K.P. br. 6542/4 K.O. Mirovo (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) a radi upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Urbanističkog projekta. Izradu Urbanističkog projekta finansira Jadranka Stepanović iz Beograda, ulica Zarija Vujoševića 77.

2. Predmet javne prezentacije je materijal izrađen od strane preduzetnika MILICE MOMČILOVIĆ PR iz Stare Pazove. Odgovorni urbanista Urbanističkog projekta je Dragan A. Plavec, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0410 03.

3. JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU HOTELSKOG KOMPLEKSA NA K.P. BR. 6542/4 K.O. MIROVO ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 7 (SEDAM) DANA U PERIODU OD 11.04.2016. GODINE DO 18.04.2016. GODINE.

4. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku vremena određenog za održavanje javne prezentacije, izvršiti uvid u Urbanistički projekat svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova u zgradi Opštinske uprave Boljevac, ul. Kralja Aleksandra br. 24, kancelarija br. 5, dobiti potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

5. U toku trajanja javne prezentacije pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na Urbanistički projekat, u pisanoj formi na adresu: Opština Boljevac, Opštinska uprava, Odeljenje za urbanizam, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko pravne poslove i poslove javnih nabavki, ul. Kralja Aleksandra br. 24, 19370 Boljevac, zaključno sa 18.04.2016. godine.

6. Po isteku javne prezentacije, Komisija za planove opštine Boljevac razmatra eventualne pristigle primedbe i sugestije, vrši stručnu kontrolu Urbanističkog projekta i sačinjava pismeni Izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju Urbanističkog projekta.
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK – URBANISTA

Rtanj UP – Grafika

Rtanj UP – Tekst
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *