ELABORAT o postepenom/faznom prijemu upisane dece u PU „Đulići“ Zaječar


Dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Predškolska ustanova “Đulići“ Zaječar je u obavezi da u saradnji sa osnivačem tj. nadležnim organom lokalne samouprave i Štabom za vanredne situacije grada Zaječara donese odluku o otvaranju odnosno zatvaranju objekta predškolske ustanove (prekidu vaspitno – obrazovnog rada), kao i o povećanju, odnosno smanjenju broja dece u objektu/vaspitnoj grupi na osnovu sagledavanja ukupne epidemiološke, privredne i društvene situacije u konkretnoj lokalnoj zajednici i drugih činilaca (prostornih, kadrovskih i materijalno – tehničkih mogućnosti ustanove).

foto zajecar.info

Prema preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja moguće je vršiti prijem upisane dece čiji roditelji nisu u mogućnosti da obezbede potvrde poslodavca

– roditeljima kao obaveza ostaje da dostave potvrdu pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano

– obaveza da najave ponovni dolazak dva dana ranije radi pravovremenog planiranja organizacije rada u Ustanovi.

Predlog PU „Đulići“ Zaječar i pregled mogućnosti prijema dece
Datum početka druge faze prijema dece
Predlog PU „Đulići“ Zaječar je da se sa narednom fazom prijema upisane dece u započne počev od 03.06.2020. godine

2.2. Kriterijumi i uslovi koji moraju biti ispunjeni

Kriterijumi koji su uzeti u obzir u proceni broja dece su prostorne, kadrovske i materijalno – tehničke mogućnosti Ustanove, a sve u cilju poštovanja svih propisanih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije COVID-19.

Kriterijum – prostorno – tehničke mogućnosti
Broj dece u vaspitnim grupama određen je u skladu sa Instrukcijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 610-00-00317/2020-01 od 05.05.2020. godine i Ministarstva zdravlja br. 530-01-45/2020-10 od 05.05.2020. godine u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije COVID-19, kojima je propisano da fizička distanca između dece bude 2m prilikom igre, obroka i spavanja,a takođe uzevši u obzir površinu radne sobe.

Sanitarno – higijenski uslovi koji moraju biti ispunjeni
2.2.2.1. Postupanje zaposlenih povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije COVID-19

-Sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostora i nakon toga, to raditi svakodnevno.

-Na ulazu u objekte svakodnevno postavljati dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom,kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

-Obezbediti obeležena mesta za higijensko odlaganje odpada u vrtiću(upotrebnjenih maski i drugo). Odpad odlagati u kese smeštene u kanti sa pedalom, za nožno otvaranje ili otvorene kako bi se izbeglo dodirivanje površine kanti. Kese za otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretiratim u skladu sa procedurom za upravljanje uz propisane mere zaštite.

– Svi zaposleni treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba/simptomakoji mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVID-19 (povišena telesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) odmah preduzmu mere izolacije od dece u grupi i drugih zaposlenih,javese nadređenom i udalje se sa posla,potom se jave izabranom lekaru u domu zdravlja po proceduri koja važi za sve građane sa sumnjom na COVID-19 i da do potvrde da su zdravine dolaze na posao.

– Potrebno je da svi zaposleni u predškolskoj ustanovi smanje učestalost svojih socijalnih kontakata u svakodnevnim aktivnostima, kako bi mogućnost zaraze novim korona virusom bila svedena na minimum. Potrebno je da pri planiranju organizacije rada, direktor ustanove vodi računa o zaposlenima sa hroničnim bolestima u pravljenju rasporeda angažovanja zaposlenih u prvoj fazi otvaranja objekata predškolskih ustanova.

– Svakodnevno ujutru, pre ulaska dece u sobu obavezno je provetravanje svih prostorija u objektu predškolske ustanove. Kontinuirano provetravati prostor tokom boravka dece u vaspitnoj grupi. Detaljno čišćenje i dezinfekcija prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje sprovodi senakon odlaska dece. Sredstva za dezinfekciju primenjivati u skladu sa uputstvom proizvođača.Obezbediti češćudezinfekciju toaleta.

– Deca teže kontaktu, bliskosti, zajedničkoj igri, zbog čega je usvajanje pravila fizičkog distanciranja i pridržavanje istog teško izvodljivo. Zato je potrebno decu po potrebi podsećatii upućivati da održavaju fizički razmak uz objašnjenja koja su im prihvatljiva zavisno od njihovog uzrasta. Istovremeno, rigorozna primena pravila fizičkog distanciranja nije ni moguća ni zamisliva u životu i radu vrtića – fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu dece neophodno je podsticatiimajući u vidu da će neminovno dolaziti do određenih odstupanja – polazeći od uzrasnih specifičnosti deteta, osobenosti igre i učenja dece u ranom detinjstvu i prirode delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

– Kao i do sada,teme iz domena brige o zdravlju, sa osećanjem mere, približiti i ponuditi deci kroz igru, planirane situacije učenja, životno-praktične situacije (rutine, rituale).

– Ne mešati decu i vaspitače iz različitih vaspitnih grupa u istom prostoru. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih vaspitnih grupa maksimalno izbegne, kao i njihovi susreti u hodnicima, trpezarijama,dvorištima, salama, toaletima tokom dnevnih rutina.

– Preporučuje se organizovanje boravka i igranja dece u dvorištu kad god i gde je to moguće, ali tako da pri tome ne dolazi do mešanja dece različitih vaspitnih grupa.

– Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati (na primer plišane igračke). Ukloniti tepihe, ostale predmete i ukrase koji se teško peru, čiste i dezinfikuju. Ne mešati igračke između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju. Odrediti mesto za odlaganje prljavih igračaka.

– Za dnevni odmor dece postaviti krevete po principu „noge-glava“tako da udaljenost između dece bude dva metra u svakom pravcu. Za svako dete obeležiti posteljinu i voditi računa da svako dete spava u svom krevetu.

– Pri svakoj sumnji na postojanje simptoma respiratorne infekcije kod deteta,medicinska sestra izdvaja dete u za to namenjenu prostoriju i poziva roditelje; U slučaju da medicinska sestra nije u objektu u trenutku kada vaspitač primeti simptome kod deteta, postupiti u skladu sa protokolom i pravilima ustanovljenim u ustanovi.

– Do dolaska roditelja, dete mora biti pod stalnim nadzorom. U sobi za izolaciju medicinska sestra ili drugi odrasli, obavezno koristi rukavice i masku, tako da maska prekriva usta i nos.Detesmiriti, kontrolisati telesnu temperaturu, raskomotiti, napajati toplim napicima i sprovoditi adekvatnu negu do dolaska roditelja ili lekarske ekipe.Nakon odlaska deteta obavestiti upravu i nadležni institut/Zavod za javno zdravlje, prostoriju očistiti i dezinfikovati, obavezno promeniti masku i radnu uniformu.

– Fizički razmak od 2 metra sprovesti u zatvorenom prostoru ustanove gde se obavljaju administrativni poslovi, kao i između drugih zaposlenih i dece.

– Svo osoblje predškolske ustanove (direktor, rukovodioci objekata, vaspitni kadar, stručni saradnici i saradnici, medicinske sestre na poslovima preventivne zdravstvene zaštite, osoblje na održavanju higijene,kuhinjsko osoblje,tehnička služba)moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta i nos, kao i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70 % alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

– Svi koji ulaze u prostorije koje koriste deca, moraju da nose uniforme i koriste obuću koja je namenjena za nošenje samo u predškolskoj ustanovi. Uniforme prati na temperaturi 60-90 ˚C korišćenjem uobičajenih deterdženata za rublje bar dva puta nedeljno, a obuću dezinfikovati svakodnevno, posebno pre početka rada, upotrebom 70% alkohola koristeći ručne prskalice ili boce sa raspršivačem.

– Svi zaposleni obavezno moraju da odmah po ulasku u objekat predškolske ustanove dezinfikuju sopstvene mobilne telefone. Lične stvari, torbe se odlažu u garderobni deo i ne unose u prostor vaspitne grupe. Redovno održavanje prostora objekta uključujepranje i dezinfikovanje podova,vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina, objekata za igranje u dvorištu, igračaka, i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina primene i neophodnog kontaktnog vremena.

Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo eventualno udisanje isparenja.

Čišćenje se sprovodi kada su deca u dvorištu ili nakon odlaska dece.

– Prostorije redovno provetravati uz omogućavanje kontinuiranog protoka vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.

– Potrebno je sprovesti pojačane higijenske mere prilikom pranja, umivanja, presvlačenja i držanja dece u naručju. Prilikom menjanja pelena strogo poštovati proceduru higijene ruku (pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili koristiti sredstvo na bazi 70 % alkohola) pre i nakon zamene i odlaganja pelena.

– Obavezan je nadzor vaspitača tokom pranja ruku dece sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Posebno je bitno prati ruke pre i posle jela, posle toaleta, posle igranja i boravka u prirodi.

– Potrebno je da svako dete ima svoju posteljinu, a posteljinu i druge tkanine prati mašinski na temperaturi od 60-90 ˚C koristeći uobičajen deterdžent za rublje, najmanje dva puta nedeljno.

2.2.2.2. Mere zaštite dece radi sprečavanja širenja korona virusa

U cilju prevencije širenja korona virusa u vrtićima pojačan je higijenski nadzor uz primenu mera socijalnog distanciranja i mera dezinfekcije kao ključnih u sprovođenju mera zaštite:

Prijem deteta u vrtić se vrši samo uz potvrdu nadležnog pedijatra da je dete zdravo i uredno vakcinisano
Decu sa simptomima bolesti –respiratorne,crevne infekcije ,povišena temperatura i slično ili sa sumnjom na početak bolesti ( umor, gubitak apetita) ne dovoditi u vrtić
Pre dolaska u vrtić roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature ne dovodi dete u vrtić i o tome obavesti vaspitača
Sprovodi se stroga trijaža dece pri prijemu u vrtić
Prati se zdravstveno stanje i ponašanje deteta u vaspitnoj grupi, pravovremeno se reaguje u slučaju pojave simptoma virusa -izdvaja se dete u sobu za izolaciju,pozivaju se roditelji i upućuju lekaru u najkraćem vremenskom periodu
Prati se konstantno broj prisutne dece i proverava se svakodnevno razlog odsustva dolazeće dece- pozivaju se telefonskim putem roditelji dolazeće dece radi dobijanja informacija o razlogu odsustva deteta iz vrtića i vodi se propisana dokumentacija
Pojačan je nadzor nad ličnom higijenom dece. Svakodnevno se vrši konrola pranja ruku dece toplom vodom i tečnim sapunom ,ruke se dezinfikuju .
Kroz zdravstveno vaspitni rad ukazuje se deci na značaj dezinfekcije ruku na samom ulazu u vrtić, pranja ruku ujutru posle ulaska deteta u vaspitnu grupu, nakon korišćenja toaleta, pre i posle obroka, ulaska u vaspitnu grupu nakon boravka napolju.
Ukazuje se deci na značaj stavljanja ruke na usta prilikom kašljanja i kijanja.
Rano ujutru zaposleni u vrtiću provetravaju sve prostorije pre ulaska dece, otvaranje prozora i terasnih vrata obavezno je nakon doručka, u vreme boravka dece na otvorenom,pre i posle popodnevnog odmora kao i posle ručka
Vaspitači , medicinske sestre- vaspitači izvode decu na pet minuta kako bi provetrili sobe.
Obavezan je i boravak dece na otvorenom prostoru dvorište vrtića , terasa…Za vreme odsustva dece iz prostorija potrebno ih je dodatno provetriti…
Deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 metra
U toku dnevnog odmora –spavanja deca su na krevetima pocizionirana po principu noge-glava uz preporučenu razdaljinu od 2 metra
Obezbeđeni su pojedinačni kreveti i posteljina za svako dete i strogo se vodi računa da se ne mešaju
Pojačan je nadzor nad higijenom u radnim sobama u kojima borave deca -sprovode se meropšte higijene uz obaveznu dezinfekciju svih prostorija sve korišćene površine: radne stolove ,pultove, police ,kutiće…. kvake na vratima svih
prostorija, slavine, vodokotliće , podove i slično…. posuđe , pribor u kuhinjama… redovno se čiste peru vodom i deterdžentom i dezinfikuju hlornim preparatom prema uputstvu proizvođača
Pojačano je čišćenje, pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova ,pranje i dezinfekcija noša, krevetića, pulta u jaslenim grupama, igračaka, promena posteljnog rublja dva puta nedeljno po potrebi i češće , higijensko odlaganje prljavih pampersa , redovno pražnjenje korpi za otpatke …
Posebna pažnja se obraća na lončiće , flašice iz kojih deca piju vodu -svako dete koristi svoj lončić i flašicu.
2.2.3. U vaspitnim grupama u kojima je predviđen dnevni odmor kao dodatni kriterijum uzeto je u obzir da udaljenost između dece i rastojanje kreveta bude na propisanoj fizičkoj udaljenosti od 2m u svakom pravcu, a prema Instrukcijama u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije COVID-19.

Procenat broja dece koji može da bude primljen u drugoj fazi po vrtićima
3.1.Vrtić „Đurđevak“

adresa Naselje Kraljevica bb, Zaječar

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

za decu uzrasta 1- 2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (6-oro dece)

za decu uzrasta 2- 3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece)
za decu uzrasta 3 – 4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece)
za decu uzrasta 4 – 5 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece)
za decu uzrasta 3 – 5,5 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece)
za decu uzrasta 5 – 6 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece)
za decu uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (dve grupe po 12-oro dece)
Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 73

Ukupan broj upisane dece: 202

Vrtić „Maslačak“
adresa Ključ III, Zaječar

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

za decu uzrasta 1 – 2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece)
za decu uzrasta 2 – 3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (7-oro dece)
za decu uzrasta 3 – 4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 32% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (8-oro dece)
za decu uzrasta 4 – 5 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 35% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece)
za decu uzrasta 5 – 6 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 35% od upisane dece u toj vaspitnoj grupi (10-oro dece)
za decu uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 45% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (20-oro dece podeljenih u dve vaspitne grupe)
Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 73

Ukupan broj upisane dece: 160

Vrtić „Zdravac“
adresa Kostadina Koste Čauša br. 4, Zaječar

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

za decu uzrasta 1 – 2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 5-oro dece)
za decu uzrasta 2 – 3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 20% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (5-oro dece)
za decu uzrasta 3 – 4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 32% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 9-oro dece)
za decu uzrasta 4 – 5 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 6-oro dece)
za decu uzrasta 5 – 6 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 35% od broja upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi ( 18-oro dece raspoređenih u dve vaspitne grupe)
za decu uzrasta od 5,5 godina do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (15 -oro dece raspoređenih u dve vaspitne grupe)
Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 58

Ukupan broj upisane dece: 186

Vrtić „Svitac“
adresa Nas. Popova Plaža lam.14, Zaječar

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

za decu uzrasta 1 – 3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi (22-oro dece raspoređenih u tri vaspitne grupe)
Za grupe koje obuhvataju decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u svakoj vaspitnoj grupi ( 97 -oro dece raspoređenih u 8 vaspitnih grupa)
Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 119

Ukupan broj upisane dece: 242

Vrtić „Ljiljan“
adresa Omladinska bb, Zaječar

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

za decu uzrasta 1- 2 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 5-oro dece)
za decu uzrasta 2- 3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 40% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 8 -oro dece)
za decu uzrasta 3- 4 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 32% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 8-oro dece)
za decu uzrasta 4-5 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi (9-oro dece)
za decu uzrasta 5-6 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 9-oro dece)
za decu uzrasta 5,5 godina do polaska u školi broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 9-oro dece)
Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 48

Ukupan broj upisane dece: 135

Vrtić „Plamenak“
Adresa: Zaječarska 2, Grljan

Datum od koga se odluka primenjuje: 03.06.2020. godine

Vrtić Plamenak u prvoj fazi nije radio. U skladu sa iskazanim potrebama porodica neophodno je da počne sa radom počev od 03.06.2020. godine Vrtić „Plamenak“ Zaječarska 2, Grljan, odnosno nakon izvršene dezinfekcije navedenog objekta.

za decu uzrasta 1 – 3 godine broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 5-oro dece)
za decu uzrasta 3 – 5 godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 30% od broja upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 7-oro dece)
za decu uzrasta od 5 godina do polaska u školu godina broj prisutne dece ne sme da bude veći od 50% od upisane dece u toj vaspitnoj grupi ( 9-oro dece)
Ukupan broj dece koji Ustanova može primiti u drugoj fazi: 21

Ukupan broj upisane dece: 51

Igraonica „Izvorčić“

Adresa: Veliki Izvor

Roditelji dece upisane u objektu „Izvorčić“ u Velikom Izvoru za sada nemaju potrebe za korišćenjem usluga PU „Đulići“ Zaječar.

Napomena:

POTPUNA NORMALIZACIJA RADA USTANOVE

Prijem sve upisane dece, odnosno otvaranje Ustanove do postizanja potpunog kapaciteta Ustanova može razmatrati tek nakon ublažavanja mera:

mera koje se odnose na prijem i izdavanje dece odnosno meru kontrolisanog ulaska roditelja kako se ne bi stvarala gužva i kako bi SE obezbedila preporučena distanca od 2m između roditelja i dece
fizičke distance od 2m među decom prilikom spavanja, obedovanja i igre u zatvorenom prostoru
mešanje grupa dece različitog uzrasta
Elaborat je sačinjen u saradnji direktora i Tima za preventivnu zdravstvenu zaštitu i glavnih vaspitača Ustanove.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *