KONKURS ZA UPIS DECE U VRTIĆ ZA RADNU 2020/2021


S obzirom na situaciju i vanredno stanje, odnosno mere koje su tim povodom na snazi, ceo proces upisa dece u vrtiće za radnu 2020/2021. biće realizovan ISKLjUČIVO ELEKTRONSKI, preko portala eUprave.

Rokovi:
Prijem zahteva – od 01.04. do 15.05.2020.god.
Preliminarne liste – 08.06.2020.god.
Žalbeni rok – od 08.06. do 17.06.2020.god.
Razmatranje žalbi – od 18.06 do 26.06.2020.god.

POSTUPAK ELEKTRONSKE PRIJAVE

1. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA UPIS

Zahtev se podnosi isključivo elektronskim putem, pristupom preko portala eUprave: https://euprava.gov.rs/
Popuniti zahtev:

U polju za adresu roditelja – staratelja obavezno upisati i mejl adresu. Ona je neophodna za našu dalju komunikaciju (dopuna zahteva i sl……)
Nakon obrade zahteva dobićete delovodni broj PU „Bajka“ . Ovaj broj vam je najvažniji za celokupan dalji postupak i molimo Vas da ga sačuvate.
Tek nakon dobijanja delovodnog broja možete pristupiti, ako je neophodno, postupku dopune zahteva dodatnom dokumentacijom, najkasnije do 15.05.2020.god.

Pre slanja popunjenog zahteva neophodno je da proverite da li ste ispravno popunili sve tražene podatke! (da li ste ispisali podatke o detetu ispravno, broj dece u porodici, matični brojevi…)

Nepotpuni, netačno popunjeni i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

2. DOPUNA ZAHTEVA NEOPHODNOM I DODATNOM DOKUMENTACIJOM

Uslov za dopunu dokumentacije je delovodni broj koji ste dobili nakon obrade zahteva od PU „Bajka“.

Mejl adresa PU ,,Bajka” je: [email protected]

Naslov mejl poruke neophodno je da bude u formi: DELOVODNI BROJ, MATIČNI BROJ deteta – DOPUNA
Npr: ( 1/…, 0306019716237 – DOPUNA )

Sadržaj mejla:
U tekstu navesti ime i prezime podnosioca zahteva, ime i prezime i matični broj deteta, delovodni broj zahteva i taksativno navesti koliko i kojih dokumenata podnosite.

Prilog:
Skeniran ili uslikan jedan ili više dokumenata od prve do poslednje strane u PDF ili JPEG formatu. Slika ne sme biti zamućena a tekst, pečat i potpis moraju biti jasni i čitljivi.

Dobićete povratni mejl kao potvrdu da su vaša dokumenta primljena.

Nepotpune, netačno popunjene, u neodgovarajućoj formi poslate i neblagovremene dopune biće odbačene.

*Roditelji su dužni da se upoznaju sa uslovima Konkursa datim u nastavku.

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU UZ ZAHTEV ZA UPIS DECE ZA 2020/2021. GODINU

Sama baza eUprave prepoznaje neophodna dokumenta pod tačkama A.1. i A.2.1, ali je neophodno da pre slanja zahteva još jednom proverite kako baza prepoznaje vaš radno pravni status. Radno pravni status pod tačkama od A.2.2 do A.2.6 i pod tačkom A.3 i svih tačaka spiska B. potrebno je dokazati slanjem skenirane ili uslikane dokumentacije na mejl ustanove: [email protected]

A. NEOPHODNA – osnovna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se podnosi zahtev za upis, kao i za svu decu u porodici;
2. Dokumenta kojim se dokazuje radno–pravni status roditelja/zakonskog zastupnika deteta:
2.1 Za zaposlene:
– potvrda iz Fonda PIO o upisanom radnom stažu (privatne i državne firme) za oba roditelja deteta za koje se podnosi zahtev za upis
2.2. Za umetnike:
– rešenje iz Poreske uprave o utvrđenoj osnovici, potvrda iz Fonda PIO ili potvrda iz Udruženja umetnika
2.3. Za studente:
– potvrda o studiranju (za tekuću školsku godinu)
2.4. Za poljoprivrednike:
– uverenje o ostvarenim prihodima izdato u opštinskoj filijali Poreske uprave ili potvrda iz Fonda PIO
2.5. Za roditelje zaposlene u inostranstvu:
– potvrda o zaposlenju koju je overio sudski tumač
2.6. Za penzionere:
– rešenje, poslednji ček ili potvrda iz Fonda PIO
3. Ostalo:
Ukoliko ne pripadate nijednoj od navedenih kategorija, potrebno je da podnesete relevantnu dokumentaciju kojom dokazujete navedeni status.

B. DODATNA DOKUMENTA – (po osnovu prioriteta ili specifičnosti)

Ukoliko želite da dete u predškolsku ustanovu bude upisano po osnovu prioriteta ili specifičnosti, dokumentaciju koju ste pribavili kod nadležnih institucija, podnesete na gore opisani način – putem mejla.

Dokumenta kojima se dokazuje status deteta/porodice iz osetljivih grupa:

1.1. Za samohrane roditelje (jedan od nabrojanih dokumenata):
– pravosnažna sudska presuda na uvid ili rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava
– izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva
– izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja ili rešenje nadležnog organa o proglašenju nestalog lica za umrlo
1.2. Za decu u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite:
– rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu
1.3. Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju:
– potvrda nadležne zdravstvene institucije
1.4. Za teško obolelu decu:
– potvrda izabranog pedijatra
1.5. Za korisnike novčane socijalne pomoći:
– rešenje ili potvrda Centra za socijalni rad da je porodica korisnik novčane socijalne pomoći
1.6. Za decu teško obolelih roditelja:
– rešenje o invaliditetu ili potvrda izabranog lekara
1.7. Za ostale osetljive kategorije:
– rešenje, potvrda ili preporuka centra za socijalni rad da je porodica pod određenom vrstom rizika
1.8. Za lica na odsluženju kazne:
– potvrda kazneno-popravne ustanove o izdržavanju kazne

VAŽNE INFORMACIJE I UPUTSTVA UPIS DECE 2020/2021.god

VAŽNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA

Zahtevi (kompletna dokumentacija) koji se podnesu u toku radne godine nisu važeći u redovnom Konkursu za prijem dece za narednu radnu godinu, pa ukoliko dete nije primljeno u neki od objekata, zahtev se mora podneti ponovo u toku trajanja redovnog Konkursa.
Upisna komisija vrši upis dece po objavljenom konkursu, ali isključivo u skladu sa smeštajnim kapacitetima i pedagoškim normativima koju su propisani Zakonom i koje smo u obavezi da ispoštujemo.

UZRAST DECE

– u radnoj 2020/2021. godini jaslenim grupama pripadaju deca rođena 2019/2018 godine. Vrtićkim grupama pripadaju deca rođena 2017/2016/2015 godine.
Pripremnim predškolskim grupama pripadaju deca rođena od 01.03.2014.god. do 28.02.2015. godine.

PREMEŠTAJ DECE

Roditelji zainteresovani za premeštaj deteta/dece iz jednog u drugi objekat u okviru PU „Bajka“ takođe podnose kompletnu dokumentaciju neophodnu za redovan konkurs uz obavezno navođenje naziva objekta koji dete pohađa.

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM (4 SATA)

Roditelji koji konkurišu za prijem dece u Pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa u zahtevu treba da naglase da su zainteresovani za taj oblik rada. Ustanova će u skladu sa smeštajnim kapacitetima formirati grupe četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa u objektima koji imaju prostornih mogućnosti uvažavajući iskazane potrebe porodice.

DVOJE ILI VIŠE DECE

Ukoliko podnosilac predaje zahtev za dvoje i više dece iz iste uže porodice, potrebno je da na zahtevima to naznači i navede sve neophodne podatke.
Ukoliko je neko dete iz porodice upisano u PU „Bajka“ i pohađa ga i u radnoj 2020/2021.godini, potrebno je da se navedu njegovi podaci na zahtevu.
Rezultati Konkursa biće objavljeni shodno situaciji ustanove 08.06.2020. godine od 12 časova.

Rok za podnošenje žalbe je 8 radnih dana od dana objavljivanja spiskova primljene dece. Žalbe će se podnositi Komisiji u elektronskoj formi na način i po proceduri o kojoj ćemo vas blagovremeno obavestiti. Žalbe primljene van žalbenog roka biće odbačene i neće se razmatrati.
Zahtevi podneti posle redovnog konkursa (posle 15.05.2020.godine) biće razmatrani u revizijama upisa i rešavani shodno smeštajnim kapacitetima ustanove.

Revizija znači sledeće: u toku radne godine svaki primljeni i naknadno primljeni, a nerealizovani zahtev razmatraće se najmanje jednom mesečno, počev od septembra 2020.god. do sledećeg konkursa 2021. godine. U tom trenutku (presek mogućnosti tj broja slobodnih mesta u vrtićima i potreba potencijalnih korisnika) ceni se prioritetnost svakog pojedinačnog zahteva u odnosu na moguće novonastalo raspoloživo mesto u konkretnom vrtiću i za odgovarajući uzrast dece. Svaki podnet zahtev je aktivan i moguća je njegova realizacija sve do raspisivanja novog konkursa. Mogućnosti Ustanove da pozitivno reši te zahteve zavisi od trenutnog broja raspoloživih konkretnih mesta u trenutku preseka stanja tj. revizije i taj broj je promenjiv i nepredvidiv. Ne postoji odbijen zahtev. Takođe realnost je mogući nedostatak kapaciteta.

Kontakt osobe:

Vladan Ćirić, sekretar ustanove, 019/731 425
Jasmina Krstić, stručni saradnik – pedagog, 064/885 66 11
mejl: [email protected]

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *