PROMOVISANJE DOBROG UPRAVLJANJA I OSNAŽIVANJA ROMSKE ZAJEDNICE NA LOKALNOM NIVOU


Na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između Saveta Evrope, Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i grada Zaječara, danas se u maloj sali Gradske upravie organizuje radionica programa ROMACTED. 

ROMACTED je zajednički program Evropske unije (Generalni direktorat Evropske komisije za proširenje Evropske unije) i Saveta Evrope, čiji su ciljevi: Izgradnja političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti u unapređenju demokratske javne uprave i podsticanju lokalnih romskih zajednica za jačanje kapaciteta, kako bi Romi i Romkinje doprineli kreiranju, implementaciji i praćenju planova i projekata koji se odnose na njih; Osnaživanje romske zajednice, kako na invidualnom nivou (pomagati Romima i Romkinjama da koriste svoja osnovna prava i unapređuju lične kapacitete i veštine), tako i na nivou kolektiva (organizovanje zajednice kako bi izrazila svoje interese u rešavanju zajedničkih problema); Jačanje posvećenosti institucija, njihovih kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma i Romkinja i primeni koncepta dobre uprave.

Radionica o participativnom strateškom planiranju na lokalnom nivou ima za cilj da članovima Institucionalne radnge grupe programa ROMACTED predstavi metodologiju istog,kao i podizanje kapaciteta predstvnika/ca lokalnih samouprava da razvijaju i realizuju planove i projekte za inkluziju romske zajednice na lokalu. Poseban fokus radionice je usmeren na korake u ROMACTED metodologiji, koji će se sprovoditi u narednom periodu.

Učesnici radionice su članovi Institucionalne radne grupe programa ROMACTED, nacionalna kontakt osoba za implementaciju programa, predstavnik/ca Saveta Evrope i facilitator. Radionica će se odvijati kroz interakciju i praktične vežbe i timski rad, kako bi se znanje stečeno na radionici primenilo u praksi.

Mala sala Gradske uprave početak 14 časova.

jeftine avio karte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *