Sednica SO Bor 19. juna


Sednica Skupštine opštine Bor biće održana 19. juna 2018. godine (utorak), sa početkom u 09,00 sati, u zgradi opštine Bor – sala broj 2.

Foto: opstinabor.rs

 

D n e v n i  r e d

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Bor;

2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bor za 2017. godinu;

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Bor za 2018. godinu;

4. Predlog Odluke o pristupanju regulisanju međusobnih odnosa povodom započete izgradnje stambene zgrade u Boru na lokaciji „Mulen Ruž“;

5. Predlog Odluke o dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji opštine Bor

6. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća ”Borski turistički centar” Bor – u likvidaciji

7. Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bor za 2018. godinu;

8. Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Bor u 2018. godini;

9. Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Bor za 2018 – 2022. godine;

10. Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Bor za 2017. godinu;

11. Izveštaj o radu Pravobranilaštva opštine Bor za 2017. godinu;

12. Predlog Rešenja o postavljenju Opštinskog pravobranioca opštine Bor;

13. Predlog Rešenja o postavljenju zamenika Opštinskog pravobranioca opštine Bor;

14. Predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor” Bor;

15. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor” Bor;

16. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Ustanove Sportski centar ”Bor” Bor;

17. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportski centar ”Bor” Bor;

18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2018. godinu;

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2018. godinu;

20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod “ Bor za 2018. godinu;

21. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod“ Bor za 2018. godinu;

22. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju prve Izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zoološki vrt“ Bor za 2018. godinu;

23. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju prve Izmene Programa korišćenja budžetske pomoći-subvencija Javnog preduzeća „ Zoološki vrt“ Bor za 2018. godinu;

24. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o obrazovanju ogranka Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor;

25. Izveštaji o radu ustanova za 2017. godinu:

a) Narodne biblioteke Bor,
b) Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor”,
v) Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor”,
g) Predškolske ustanove ”Bambi”, Bor,
d) Ustanove Sportski centar ”Bor”,
đ) Centra za socijalni rad ”Bor”,
e) Doma zdravlja Bor;
ž) Turističke organizacija ”Bor”.

26.Izveštaj o radu Nadzornog odbora Ustanove ”Centar za kulturu opštine Bor” za 2017. godinu;

27. Predlog Zaključka o zainteresovanosti opštine Bor za izgradnju MS koridora Istok;

28. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ ”Sveti Sava” u Boru;

29. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ ”Sveti Sava” u Boru

30. Predlog Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bor;

31. Predlog Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bor;

32. Raspisivanje Oglasa za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska.

jeftine avio karte
TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *