Sednica Skupštine grada Bora u ponedeljak


Sednica Skupštine grada Bora  će se održati  u ponedeljak 18. marta 2019. godine , sa početkom u 09,00 sati, u zgradi grada Bora – sala broj 2.

D n e v n i r e d

1. Predlog Odluke o priznanjima grada Bora;

2. Predlog Odluke o javnim raspravama;

3. Predlog Odluke o zborovima građana;

4. Predlog Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose;

5. Predlog Odluke o obrazovanju Korisničkog saveta javnih službi;

6. Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za mlade grada Bora;

7. Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost;

8. Predlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Bora;

9. Predlog Zaključka o prihvatanju predloga za promenu Poslovnika Skupštine grada Bora;

10. Predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2018. godinu;

11. Predlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Bora za 2019. godinu;

12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluke nadzornih odbora javnih preduzeća za obezbeđenje sredstava i davanje jemstva za plaćanje energenata za grejnu sezonu 2017/2018 i deo obaveza za 2018/2019 godinu Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor;
13. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor;

14. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor;

15. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća ’’3. oktobar’’ Bor;

16. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća ’’3. oktobar’’ Bor;

17. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor” Bor;

18. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge ”Bor” Bor;

19. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ ”Petar Radovanović” u Zlotu;

20. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ ”Petar Radovanović” u Zlotu;

21. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

jeftine avio karte
TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *