Sednica Skupštine grada Bora


Sednica Skupštine grada Bora će se je zakazana za 28. jun 2019. godine (petak), sa početkom u 09,00 sati.

D n e v n i  r e d

1. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu;

2. Predlog Poslovnika o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Bora;

3. Predlog Odluke o komunalnom redu u gradu Boru;

4. Predlog Odluke o bespovratnom sufinansiranju investicionog održavanja i unapređenja energetskih svojstava zgrada na teritoriji grada Bora;

5. Predlog Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Bora;

6. Predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Bora;

7. Predlog Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka;

8. Predlog Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Bora;

9. Predlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;

10. Predlog Odluke o upravljanju i obezbeđivanju otvorenih i zatvorenih bazena i kupališta i potrebnim uslovima za upravljanje tim objektima na teritoriji grada Bora;

11. Predlog Odluke o utvrđivanju visine cena usluga u Predškolskoj ustanovi ”Bambi” Bor;

12. Predlog Odluke o poveravanju poslova upravljanja, korišćenja i održavanja seoskih vodovoda JKP “Vodovod“ Bor;

13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2019. godinu;

14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2019. godinu;

15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2019. godinu;

16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2019. godinu;

17. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2019. godinu;

18. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetske pomoći – subvencija Javnog preduzeća „Bogovina“ Bor za 2019. godinu;

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Zoološki vrt“ Bor za 2019. godinu;

20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja budžetske pomoći subvencija Javnog preduzeća „Zoološki vrt“ Bor za 2019. godinu;

21. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor za 2019. godinu;

22. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor za 2019. godinu;

23. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar” Bor;

24. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena pijaće vode i odvođenja otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Bor;

25. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća „Toplana” Bor;

26. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2019.god. do 31.03.2019.godine;

27. Predlog izmena Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Bora za 2019. godinu;

28. Izveštaj o radu Narodne biblioteke Bor za 2018. godinu;

29. Izveštaj o radu Muzeja rudarstva i metalurgije ”Bor” u Boru za 2018. godinu;

30. Izveštaj o radu Ustanove ”Centra za kulturu grada Bora” u Boru za 2018. godinu;

31. Izveštaj o radu Ustanove Sportski centar ”Bor” u Boru za 2018. godinu;

32. Izveštaj o radu Predškolske ustanove ”Bambi” Bor za 2018. godinu;

33. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad ”Bor” u Boru za 2018. godinu;

34. Izveštaj o radu Doma zdravlja Bor za 2018. godinu;

35. Izveštaj o radu Turističke organizacije ”Bor” za 2018. godinu;

36. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Narodne biblioteke Bor za period od septembra 2018. godine do februara 2019. godine;

37. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Ustanove ”Centra za kulturu grada Bora” za 2018. godinu;

38. Predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije;

39. Predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije;

40. Predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije;

41. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta;

42. Predlog Rešenja o razrešenju člana Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja;

43. Predlog Rešenja o izboru člana Komisije za kadrovska pitanja, odlikovanja i druga javna priznanja.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *