U četvrtak 37.sednica Skupštine grada Zaječara


U četvrtak, 04.juna 2020.godine u sali Doma kulture u Kotlujevcu biće održana 37.sednica Skupštine grada Zaječara.

D n e v n i r e d

1. Pretres Predloga Odluke o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara za maj i jun 2020. godine;
2. Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji;
3. Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2020. godinu;
4.Pretres Predloga:
a) Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
b) Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru za 2019. godinu;
v) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
g) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu i prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2020. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru;
5. Pretres Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu;
6. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar;
7. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod“ Zaječar na Elaborat o ceni za tehničku vodu;
8. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik usluga trećim licima;
9. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću „Zaječar“ u Zaječaru na cenovnik neenergetskih usluga.
10. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko -trgovinske škole u Zaječaru;
11. Odbornička pitanja.

Sednica je zakazana za 10 sati.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *